Algemene en Praktijk-informatie

Bereikbaarheid
-Je kunt makkelijk en kosteloos voor de deur parkeren.
-Vanaf de bushalte Hooiraamhoek is het 10 minuten lopen naar mijn deur.
-Je kunt me bellen 053-7850275 en mailen info@mensmassage.nl .
-De praktijk is geopend op woensdagen en donderdagen.
-De praktijk is niet rolstoeltoegankelijk.

Privacyverklaring
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelde therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO/Wkkgz). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Onder de WGBO valt ook dat ik een geheimhoudingsplicht heb. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op zorgvuldige wijze in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf 25 mei 2018 stelt.

Marianne Bolsenga is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
-Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
-Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
-Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete (schriftelijke) toestemming.
-Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
-Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
-Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en schriftelijk uw toestemming vragen.

Uw rechten en mijn plicht
U heeft te allen tijde recht tot inzage in uw cliëntendossier.
U heeft te allen tijde het recht uw gegevens te laten verwijderen.
De gegevens in uw cliëntendossier blijven, zoals wettelijk vereist (WGBO), 20 jaar bewaard.

Privacy op uw zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
-Uw naam, adres en woonplaats.
-Uw factuurnummer
-De datum van de behandeling.
-Een korte omschrijving van de behandeling.
-Prestatiecode.
-De kosten van het consult.

Samenwerking met andere bedrijven
Vanuit de praktijk deel ik geen gegevens met derde. Niemand krijgt uw gegevens herleidbaar tot u te zien.
De waarneming tijdens mijn afwezigheid en voor alle gevallen dat ik niet meer in staat ben om u zorg te bieden, heb ik afgesloten met Ilse Voskens. Zij valt onder de WKKGZ en heeft ook geheimhoudingsplicht.

Inhoud van uw dossier
-Uw persoonlijke gegevens.
-Alle aantekeningen m.b.t. de behandeling/gesprekken.
-Alle gegevens die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, evt. heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
-Uw informed consent (verklaring)

Cookie policy
De website van Marianne Bolsenga maakt geen gebruik van cookies.
Wat zijn cookies?
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op uw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 5 november 2023.
Marianne Bolsenga kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

KLACHTENREGELING
Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken.
Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden.
De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir. Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van het RBCZ.
Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging
VBAG: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/

MELDCODE
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Huiselijk geweld is van alle tijden. In deze periode zijn we vaker thuis. Veel mensen maken zich zorgen en gezinsleden brengen meer tijd met elkaar door. In sommige situaties lopen de spanningen thuis op, waardoor huiselijk geweld kan toenemen.
Weet dat je in mijn praktijk altijd terecht kunt voor advies, hulp of om je verhaal kwijt te kunnen. We kijken samen welke hulp er voor jou het beste is, hiervoor hanteren we de meldcode en signaalkaart. Het is onze professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid.
Dit alles om jou de beste hulp te bieden die je nodig hebt.

DISCLAIMER
Hoewel de uiterste zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van de Mensmassage-website, wordt aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden door Mensmassage niet aanvaard, noch aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie op de Mensmassage-website.
Mensmassage biedt hyperlinks naar internetsites van derden aan. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Mensmassage aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke hyperlinks/internetsites.
De op of via deze Mensmassage-website aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de gebruiker zich akkoord met deze disclaimer.
Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de Mensmassage-website berusten bij Mensmassage. Het is niet toegestaan zonder toestemming van Mensmassage praktijk de informatie op de website te verveelvoudigen of openbaar te maken anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het gebruik van afbeeldingen en logo’s van Mensmassage is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, zowel voor openbare doeleinden als persoonlijk gebruik.
Mensmassage behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *